Zgłoś szkołę do audytu

  Jestem

  Dane zgłaszającego

  Chcę zgłosić do audytu szkołę / placówkę / ośrodek

  Uzasadnienie

  Wpisanie do powyższego formularza danych osobowych uznajemy jako wyraźne działanie, potwierdzające Państwa zgodę na przetwarzanie tych danych, niewymagające osobnego jej potwierdzenia.

  Administratorem przekazanych wyżej danych osobowych zgłaszającego jest Fundacja Godność w Szkole „GoSzko” z siedzibą w Lublinie, ul. Różana 18/17, 20-538 Lublin, REGON 386207087.

  Przekazane dane będą przetwarzane w celu:

  • podjęcia działań audytorskich w zgłoszonej szkole / ośrodku / placówce w zakresie praw dziecka i człowieka;
  • prowadzenia korespondencji w zakresie podjętych działań audytorsko-naprawczych;
  • opracowywania analiz, statystyk, raportów dla celów badawczych Fundacji w zakresie jej celów statutowych.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwo zgoda, którą możecie wycofać w dowolnym momencie.

  Dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały przekazane lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych, oprócz uprawnionych na podstawie przepisów prawa, będą podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych i podmioty uczestniczące w audycie.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).