List do dyrektora XXI LO w Lublinie

2 listopada 2020 r. skierowaliśmy – w związku z groźbą szykanowania uczniów za udział w protestach po ogłoszeniu orzeczenia TK o niezgodności aborcji z przyczyn embriopatologicznych z Konstytucją – list do dyrektora XXI LO w Lublinie:
Szanowny Księże Dyrektorze,
Wyrażam oburzenie i sprzeciw wobec gróźb represji pod adresem uczniów demonstrujących swój sprzeciw w stosunku do zakazu aborcji z przyczyn embriopatologicznych i do obecnej władzy państwowej.
Przypominam, że:
1) Art. 54 Konstytucji zapewnia każdemu obywatelowi RP, w tym także uczniom, wolność wyrażania poglądów.
2) Art. 57 Konstytucji zapewnia każdemu obywatelowi RP, w tym także uczniom, wolność uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach.
3) Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zapewnia wszystkim, w tym także uczniom, prawo uczestniczenia w zgromadzeniu spontanicznym, w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną.
Ponadto w myśl postanowień art. 13 ust. 1 Konwencji ONZ z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę ustawą z dnia 27 września 1990 r., dziecko (obywatel w wieku do 18. roku życia) ma prawo do swobodnej wypowiedzi; w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
Prawa te mają swe potwierdzenie w art. 18-20 Powszechnej Konwencji Praw Człowieka ONZ oraz w art. 9-11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zwracam się do Księdza z apelem o respektowanie praw uczniów do swobody wyrażania poglądów, korzystania z wolności słowa i prawa do zgromadzeń. Apeluję, by odstąpił Ksiądz od represjonowania uczniów za udział w obecnych protestach i wyrażanie dla nich poparcia. Zwracam także uwagę, że „absolutny zakaz noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego” jest niezgodny z polskim i międzynarodowym prawem. W przypadku zastosowania represji wobec uczniów w związku z ich udziałem w obecnych protestach nasza Fundacja będzie interweniowała, występując w obronie każdego poszkodowanego i służąc im wszelką pomocą, w tym także pomocą prawną.
Z poważaniem
dr Adam Kalbarczyk, prezes zarządu Fundacji