Regulamin płatności

Podmiotem odpowiedzialnym za transakcje jest Fundacja Godność w Szkole „GoSzko”, ul. Różana 18/17, 20-538 Lublin, REGON 386207087.

Otrzymane za pomocą darowizn środki przeznaczane są na wykonywanie audytów w polskich szkołach, a w konsekwencji formułowanie programów wsparcia i podnoszenia jakości ochrony praw dziecka i człowieka, w tym:

 1. prowadzenie w szkołach, placówkach i ośrodkach badań diagnozujących stan ochrony, poszanowania i przestrzegania praw dziecka i człowieka, a także zagrożeń w tym zakresie,
 2. opracowywanie programów naprawczych dla szkół, placówek i ośrodków w zakresie ochrony i przestrzegania praw dziecka i człowieka,
 3. opracowywanie materiałów pomocniczych dla szkół, placówek i ośrodków we wdrażaniu dobrych praktyk w ochronie i przestrzeganiu praw dziecka i człowieka w formie biuletynów, ulotek, broszur, informatorów, materiałów cyfrowych.
 4. pomoc w opracowywaniu, uzupełnianiu, korygowaniu obowiązujących w szkołach, placówkach i ośrodkach regulacji wewnętrznych, zwłaszcza ich statutów w celu podnoszenia jakości ochrony i przestrzegania w nich praw dziecka i człowieka,
 5. doradztwo oraz działalność informacyjna dla szkół, placówek i ośrodków w zakresie praw dziecka i człowieka w formie spotkań, konsultacji, konferencji dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów,
 6. prowadzenie i finansowanie szkoleń i warsztatów dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół, placówek i ośrodków, a także rodziców i uczniów w zakresie praw dziecka i człowieka,
 7. organizowanie i finansowanie reprezentowania, wsparcia i pomocy prawnej dla dzieci i nauczycieli w sprawach naruszeń ich praw,
 8. organizowanie i finansowanie działań promujących prawa dziecka i człowieka w szkołach, placówkach i ośrodkach,
 9. współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie i na rzecz promowania, przestrzegania i umacniania praw ucznia i człowieka w szkołach, placówkach i ośrodkach.

Waluta darowizny: złoty polski

Dostępne formy płatności: przelewy internetowe, tradycyjne wpłaty na konto bankowe oraz opłaty za pomocą terminala płatniczego, płatność za pomocą kart Visa i Mastercard

Polityka prywatności

Wpisanie danych osobowych do formularza lub dokonanie transakcji za pomocą serwisu Dotpay uznajemy jako wyraźne działanie, potwierdzające Państwa zgodę na przetwarzanie tych danych, niewymagające osobnego jej potwierdzenia.

Administratorem przekazanych wyżej danych osobowych zgłaszającego jest Fundacja Godność w Szkole „GoSzko” z siedzibą w Lublinie, ul. Różana 18/17, 20-538 Lublin, REGON 386207087.

Przekazane dane będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań audytorskich w zgłoszonej szkole / ośrodku / placówce w zakresie praw dziecka i człowieka;
 • prowadzenia korespondencji w zakresie podjętych działań audytorsko-naprawczych;
 • opracowywania analiz, statystyk, raportów dla celów badawczych Fundacji w zakresie jej celów statutowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwo zgoda, którą możecie wycofać w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały przekazane lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, oprócz uprawnionych na podstawie przepisów prawa, będą podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych i podmioty uczestniczące w audycie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).