Stanowisko Fundacji w sprawie represji wobec uczniów uczestniczących w protestach

Fundacja z dużym niepokojem obserwuje nasilające się w ostatnich dniach represje połączone z groźbami kierowanymi przez władze niektórych szkół i przez niektórych nauczycieli pod adresem uczniów demonstrujących swój sprzeciw wobec rozstrzygnięcia, orzekającego niezgodność przerywania ciąży z przyczyn embriopatologicznych z Konstytucją RP. Przypominamy, że:
1) Art. 54 Konstytucji zapewnia każdemu obywatelowi RP, w tym także uczniom, wolność wyrażania poglądów.
2) Art. 57 Konstytucji zapewnia każdemu obywatelowi RP, w tym także uczniom, wolność uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach.
3) Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zapewnia wszystkim, w tym także uczniom, prawo uczestniczenia w zgromadzeniu spontanicznym, w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną.
Ponadto w myśl postanowień art. 13 ust. 1 Konwencji ONZ z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę ustawą z dnia 27 września 1990 r., dziecko (obywatel w wieku do 18. roku życia) ma prawo do swobodnej wypowiedzi; w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
Prawa te mają swe potwierdzenie w art. 18-20 Powszechnej Konwencji Praw Człowieka ONZ oraz w art. 9-11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zwracamy się z apelem do dyrektorów i nauczycieli, by respektowali prawo uczniów do swobody wyrażania poglądów, korzystania z wolności słowa i prawa do zgromadzeń, a w szczególności, by powstrzymali się przed jakimikolwiek próbami represjonowania uczniów za udział w tych protestach i ujawnianie swoich poglądów przez używanie symboli protestu kobiet, w którym uczestniczą.
Władze Fundacji zapewniają uczniów i ich rodziców, że w przypadku stosowania represji wobec uczniów w związku z ich udziałem w obecnych protestach Fundacja będzie interweniowała, występując w obronie każdego poszkodowanego i służąc im wszelką pomocą, w tym także pomocą prawną.