List do dyrektor V LO w Lublinie

6 listopada 2020 r. skierowaliśmy – w związku z informacjami o zakazie wyrażania poparcia dla strajku kobiet w obrazach profilowych uczniów na platformie nauczania zdalnego – list do dyrektor V LO w Lublinie:
Szanowna Pani Dyrektor,
Ze zdziwieniem przyjąłem informację, że wprowadzony w kierowanej przez Panią szkole regulamin zajęć on-line zawiera zapis, sprzeczny z prawem wyrażania poglądów przez uczniów, czyli sprzeczny z fundamentalną w demokracji zasadą wolnością słowa: „Podczas zajęć on-line zabrania się zmiany obrazu profilowego na inny niż format zdjęcia legitymacyjnego lub narzucony przez platformę MS Teams”.
Przypominam, że art. 54 Konstytucji zapewnia każdemu obywatelowi RP, w tym także uczniom, wolność wyrażania poglądów.
Ponadto w myśl postanowień art. 13 ust. 1 Konwencji ONZ z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę ustawą z dnia 27 września 1990 r., dziecko (obywatel w wieku do 18. roku życia) ma prawo do swobodnej wypowiedzi; w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
Prawa te mają swe potwierdzenie w art. 18-19 Powszechnej Konwencji Praw Człowieka ONZ oraz w art. 9-10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zwracam się do Pani Dyrektor z apelem o respektowanie praw uczniów do swobody wyrażania poglądów i korzystania z wolności słowa oraz o przywrócenie uczniom możliwości swobodnej ekspresji swych poglądów i przekonań, w tym także dowolnego – w obrębie prawa – kształtowania swych wizerunków w obrazach profilowych na platformie MS Teams podczas nauczania on-line.
Gdyby jednak chciała Pani te prawa nadal ograniczać, będziemy zmuszeni interweniować, udzielając uczniom wszelkiej pomocy w ochronie ich wolności, w tym także pomocy prawnej.
Z poważaniem
dr Adam Kalbarczyk, prezes zarządu Fundacji